Qhov no Fiyata no teeb Kaçmaz

GERMAN tsev kawm ntawv phau THIAB SELF-HELP

KAWM A GREAT PAB RAU GERMAN uas

GERMAN Kawm PHAU NTAWV RAU COV TUB NTXHAIS KAWM NTAWV NYOB RAU HAUV 9, 10, 11, 12 HOOB KAWM, COV UAS YUAV TSUM TAU KAWM GERMAN RAU KOJ TUS KHEEJ

RAU COV TSEV KAWM NTAWV THIAB KEV COB QHIA TEBCHAWS KEV KAWM NTAWV CENTER

NYEM QHOV NO MUS SAIB LOSSIS THOV KOM PEB TUS NEEG ZOO XEEM PHAU NTAWV

  • DETAILED THIAB TAG NRHO COV NTSIAB
  • COLOUR THIAB duab
  • TXAIS THIAB KOM TAU TXAIS NROG DUAB THIAB VISUALS
  • SAIB KOM ZOO

NYEM QHOV NO MUS SAIB LOSSIS THOV KOM PEB TUS NEEG ZOO XEEM PHAU NTAWV

PEB KEV PAB CUAM HLOOV LUS ASKIV. RAU LUS QHIA NTXIV: Lus Askiv txhais

Kev Txhawb Txoj Kev Txuas